ZTM Warszawa

bilety i opłaty

uprawnienia do ulg

[video=uprawnienia_do_ulg.flv]

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych.
W Warszawie obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50% oraz prawo do przejazdów bezpłatnych. Wykaz uprawnionych oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych jest przedstawiony poniżej.

Nie wiesz czy przysługuje Ci jakaś ulga? Nie wiesz jaki może być jej wymiar? Przejdź do wyszukiwarki ulg, w którym pomożemy Ci ustalić przysługujące uprawnienia.

Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień

Podstawa prawna:
Uchwała Nr LXI/1666/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.- plik pdf
Uchwała Nr LXXVII/1986/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 marca 2014 r.- plik pdf
Uchwała Nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. - plik pdf
Uchwała Nr XLVII/1140/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. - plik pdf

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów
dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Dzieci i młodzież do 26 roku życia

Osoby po 26. roku życia

Lekki, umiarkowany,  znaczny
Przejazdy bezpłatne

Tylko stopień umiarkowany oraz znaczny
 

Przejazdy bezpłatne
(w nawiasach podane poprzednie oznaczenia)

Przejazdy ulgowe
(w nawiasach podane poprzednie oznaczenia)

1. Stopień znaczny = całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji = niezdolność do samodzielnej egzystencji.

2.04-0 choroby narządu wzroku (O, H) – stopień znaczny bądź umiarkowany.

3.01-U upośledzenie umysłowe (U, P, Ps) – stopień znaczny bądź umiarkowany; I i II grupa inwalidzka.

4.12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. Zespół autystyczny (P) – stopień znaczny bądź umiarkowany.

1. Stopień umiarkowany = całkowita niezdolność do pracy.

2.10-N choroby neurologiczne (N).

3.05-R upośledzenie narządu ruchu (R).

4.11-I schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego (I).

5.07-S choroby układu oddechowego i krążenia (S).

6.09-M choroby układu moczowo-płciowego (M).

7.08-T choroby układu pokarmowego (T).

8.02-P choroby psychiczne.

9.06-E epilepsja (R).

10.03-L zaburzenia głosu, mowy i słuchu (L).

 

UPRAWNIENIA NIEKTÓRYCH OSÓB DO KORZYSTANIA Z CEN ULGOWYCH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W M.ST. WARSZAWIE ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TYCH UPRAWNIEŃ

UPRAWNIENI

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH


PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Uczestnicy Powstania Warszawskiego odznaczeni Warszawskim Krzyżem Powstańczym

Legitymacja o przyznaniu odznaczenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych z wpisem uznającym Powstanie Warszawskie jako okres zaliczony do uprawnień

Odznaczeni medalem “Za Warszawę 1939-1945”

Legitymacja o przyznaniu odznaczenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby urodzone w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego

Imienna karta wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego

Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat

 
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy
Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulgi
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy, a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy
Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulgi

Uczące się dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku  kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia – na podstawie imiennego
uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci
nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień.

Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje
Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi. Przez „rodzinę” należy rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930)

Szczegóły dotyczące otrzymania uprawnień

Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia

a) ważnej legitymacji według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II/181/2 lub MENiS-II/182/2), Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/52/2, MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2) albo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wzór ART/101/n), wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością,

b) orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,

c) orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością (nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia), który:

a) podróżuje z uprawnionym,

b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej

Dla punktu b) zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, z imieniem i nazwiskiem opiekuna, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydent m.st. Warszawy

wzór zaświadczenia

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji

Orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności dokumentów wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2015r. poz. 1427)

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Orzeczenie potwierdzające  niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacji wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Opiekun osoby całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji lub osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym

a) podróżujący z uprawnionym

b) podróżujący po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej) – na podstawie zaświadczenia zarejestrowanego w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjnoterapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

Osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez uprawniony organ lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez uprawniony organ

Osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku

Na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności dokumentów wymienionych w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Przewodnik osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku i z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku

a) podróżujący z uprawnionym

b) podróżujący po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej) – na podstawie zaświadczenia zarejestrowanego w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjnoterapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z dokumentem poświadczającym, że niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną

Opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką

a) podróżujący z uprawnionym

b) podróżujący po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii zajęciowej) – na podstawie zaświadczenia zarejestrowanego w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjnoterapeutycznej, imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

wzór zaświadczenia

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

Legitymacja stowarzyszenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:
- 18 litrów krwi pełnej - w przypadku mężczyzn
- 15 litrów krwi pełnej - w przypadku kobiet
lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

Legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Zasłużeni dawcy przeszczepu

Na podstawie legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z dowodem osobistym lub innym, dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy

 

Funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych

 

Umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych

 

Umundurowani funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.

 

Osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie podczas wykonywania czynności służbowych

 

Osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w m.st. Warszawie podczas wykonywani czynności służbowych na obszarze SPPN

 

Honorowi Obywatele Miasta Stołecznego Warszawy

Legitymacja Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy

Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września

 

Osoby korzystające z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, stale zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, które podpisały kontrakty socjalne, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Imienne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego przez warszawski ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego,
stale zamieszkujące na terenie m. st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Imienne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydawanej Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Wychowankowie warszawskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, na stałe zamieszkujący na terenie m. st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej wydawanej Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego odpowiednio przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii lub Specjalnego Ośrodka Wychowawczego

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez przysługującego prawa do zasiłku w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie

Zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, zgodne ze wzorem określonym przez Prezydenta m.st. Warszawy wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

wzór zaświadczenia

Pracownicy i osoby działające na zlecenie organizatora i operatorów publicznego transportu zbiorowego w trakcie czynności służbowych

Legitymacja zapisana na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Uczestnicy Maratonu Warszawskiego, Biegu Powstania Warszawskiego, Biegu Niepodległości oraz Półmaratonu Warszawskiego w dniu zawodów. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obowiązują w 1 strefie biletowej

Numer startowy

Wdowy i wdowcy po pracownikach zatrudnionych w Zarządzie Transportu Miejskiego lub u operatorów publicznego transportu zbiorowego działających na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, zmarłych w wyniku wypadku przy pracy

Spersonalizowana karta zbliżeniowa, wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi

Emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w Zarządzie Transportu Miejskiego, w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o., w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o., w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. oraz Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

 

PRZEJAZDY BEZPŁATNE
Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Posłowie i senatorowie

Legitymacja poselska lub senatorska
[w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2016 r. poz. 1510)]

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji [Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. (Dz. U. z 2015 840 ze zm.)]

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.)


PRZEJAZDY ZE ZNIŻKĄ 50%

Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia

Dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia

Młodzież od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym
kończą 21 rok życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II 180/2), Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2 lub MEN-I/50b/2), albo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wzór ART/100).

Osobom korzystającym z imiennych biletów 30 lub 90 – dniowych, których okres ważności rozpoczyna się przed 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu

Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia

Imienna legitymacja emeryta-rencisty, potwierdzająca status emeryta albo rencisty lub w przypadku jej braku na podstawie aktualnego odcinka emerytury albo renty, bądź wyciąg bankowy potwierdzający pobieranie emerytury albo renty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnoprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia

Orzeczenie właściwego organu wydane na mocy przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie dokumentów wymienionych w §7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia

Na podstawie ważnej na dany rok kalendarzowy międzynarodowej legitymacja ISIC (International Student Identity Card)

Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia

Na podstawie ważnej legitymacji określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 poz. 558).

Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 poz. 693 i 1220)

Na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych
Na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, ze zm.)
Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. Na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, ze zm.)

Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

 

PRZEJAZDY ZE ZNIŻKĄ 50%
Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1206 ze zm.)

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

Ważna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 201, poz.1188) w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych

Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 w związku z art. 9f ust. 2 oraz art. 77 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203)


UPRAWNIENIA DLA DZIECI Z RODZIN Z TRÓJKĄ DZIECI

Dzieciom z Rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne imienne bilety w cenie 99,00 zł.

Szczegóły dotyczące otrzymania uprawnień